ภาพกิจกรรม

ทันตแพทย์หญิงปาริฉัตร ถาวรวงษ์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม และคณะบุคลากรโรงพยาบาลพระพรหม ร่วมสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยระย้า ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราชพี่ช่วยน้อง ขอให้น้องๆตั้งใจเรียน ผู้นำสถานศึกษาเก่ง ชุมชนมีส่วนร่วม

Posted in ภาพกิจกรรม.